Geen producten (0)

Algemene voorwaarden

 

 1. Algemeen
  1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle eventuele andere algemene voorwaarden, op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wijnvertellers.
  1.2. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden.
  1.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.
  1.4.Wijnvertellers heeft te allen tijde de bevoegdheid om deze voorwaarden te wijzigen.
 2. Aanbiedingen/ overeenkomsten
  2.1. Alle aanbiedingen van Wijnvertellers zijn vrijblijvend. Wijnvertellers behoudt zich het recht voor aanbiedingen in te trekken en/of prijzen te wijzigen.
  2.2. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
  2.3. Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van de kant van Wijnvertellers.
  2.4. Wijnvertellers is gerechtigd om bestellingen te weigeren of daaraan bepaalde voorwaarden te verbinden. Als een bestelling wordt geaccepteerd dan wordt deze binnen 10 werkdagen geleverd.
  2.5. Voor alle bestellingen geldt als minimum leeftijd 18 jaar. (Legitimatie verplicht)
  2.6. De vermelde prijzen zijn inclusief accijns en BTW maar exclusief bezorgkosten. Vanaf 99,00 euro bezorgen wij franco huis in Nederland op 1 adres. Onder de 99,00 euro wordt bezorgd tegen berekening van verzendkosten.
  2.7. Wijnen worden verkocht per stuk.
  2.8. Betaling dient vooraf te geschieden en zonder recht op verrekening of korting, ook niet in geval van reclames per eenmalig automatische incasso (dan wel op een van de manieren en binnen de termijn zoals aangegeven tijdens het bestelproces). De factuur wordt u zowel per post en/of per e-mail toegezonden. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van Wijnvertellers.
  2.9. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de daarop volgende dag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of deel van een maand over het openstaande bedrag. Per aanmaning van de kant van Wijnvertellers bent u een bedrag van
  € 20,– aan administratiekosten verschuldigd. Als er ook na aanmaning niet of niet volledig of niet voor de in de aanmaning gestelde uiterste datum van betaling wordt betaald, is Wijnvertellers gerechtigd ook de buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen welke ten minste 15% van het openstaande bedrag zijn met een minimum van € 200,–. Daarnaast is Wijnvertellers gerechtigd tot de daadwerkelijk gemaakte volledige buitengerechtelijke incassokosten indien deze hoger zijn.
  2.10. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Wijnvertellers gerechtigd (de uitvoering van) de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden dan wel op te schorten.
  2.11. In geval van prijswijziging door Wijnvertellers in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd uw bestelling te annuleren binnen tien werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Wijnvertellers. Indien op dat moment al is betaald, worden eventuele al gedane betalingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.
  2.12. De eigendom van de geleverde producten gaat pas over als u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Wijnvertellers verschuldigd bent heeft voldaan.
  2.13. Voor het niet of niet correct overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen u en Wijnvertellers dan wel tussen Wijnvertellers en derden is Wijnvertellers niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Wijnvertellers.
  2.14. De informatie die op de website van Wijnvertellers wordt gepubliceerd, van welke aard ook, wordt louter ter informatie gegeven op basis van bronnen die naar de mening van Wijnvertellers betrouwbaar zijn maar zonder enige garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, het actuele karakter, de volledigheid of de kwaliteit en de juistheid van de inhoud ervan.
 3. Levering
  3.1. Levering geschiedt uitsluitend binnen Nederland en neemt onder normale omstandigheden maximaal tien werkdagen in beslag tenzij anders aangegeven op de website van Wijnvertellers en/of in de bevestiging van de bestelling en zal in ieder geval nooit langer duren dan 30 dagen na betaling.
  3.2. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kon worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. In dat geval worden eventuele al gedane betalingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.
  3.3. Levering geschiedt uitsluitend op het bij de bestelling opgegeven adres. Indien de overeengekomen leveringstermijn overschreden wordt dan wordt u daarvan schriftelijk dan wel telefonisch op de hoogte gesteld.
  3.4. Wijnvertellers is gerechtigd om de bestelling in delen uit te leveren.
  3.5. Wijnvertellers is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden.
 4. Reclames
  4.1. Vanaf het moment van aflevering gaat het risico van het product op u over. U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken op breuk en of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Als dat niet het geval is dient u Wijnvertellers daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering schriftelijk kennis te geven.
  4.2. Wijnvertellers zal eventuele klachten zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
  4.3. Als is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Wijnvertellers de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan binnen 30 dagen terug te storten indien eventueel al is betaald.
  4.4. Als u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft u het recht het product binnen veertien werkdagen na aflevering daarvan op uw eigen kosten aan Wijnvertellers te retourneren.
  4.5. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als de verpakking van het product en het product zelf onbeschadigd is.
  4.6. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Wijnvertellers vervalt in geval van (door) verkoop of levering door u aan derden.
 5. Overmacht
  5.1. Wijnvertellers heeft het recht om in geval van overmacht de uitvoering van de bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk meegedeeld. Wijnvertellers is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
  5.2. Als overmacht geldt iedere tekortkoming die niet aan Wijnvertellers kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en/of niet voor haar rekening komt waarbij ondermeer te denken valt aan een bedrijfsstoring, een storing in de internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.
 6. Privacy
  6.1. Wijnvertellers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden alleen gebruikt met uw toestemming en worden niet aan derden verkocht. Wel kunnen deze aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling.
  6.2. Met uw toestemming worden gegevens ook gebruikt om u te informeren over ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u daar geen prijs op stelt kunt u ons dat laten weten door ons een e-mail te sturen.
  6.3. De werknemers en de door Wijnvertellers ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
  6.4. Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de wet.
 7. Intellectuele eigendom
  7.1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Wijnvertellers geleverde producten alsmede ook de website en door Wijnvertellers gehanteerde teksten en afbeeldingen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
  7.2. Iedere vorm van gebruik van deze rechten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf van Wijnvertellers.
 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechten
  8.1. Op alle overeenkomsten met Wijnvertellers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  8.2. Alle geschillen tussen partijen zullen weer uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Brabant

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.